سیاست پیوند به بیرون

وب سایت برنارد Owich ممکن است لینک به بسیاری از وب سایت های دیگر باشد. برنارد Owich می تواند دقت و صحت اطلاعات موجود در هر سایت مرتبط تضمین نمی کند. لینک به و یا از وب سایت های خارجی سایت متعلق به یا توسط برنارد Owich کنترل می کند تایید شده توسط برنارد Owich یا هر یک از کارکنان خود را از حامیان مالی از این سایت و یا محصولات و یا اطلاعات ارائه شده وجود دارد را تشکیل می دهند نیست.

برنارد Owich
6069-00200
+254725769158
admin@picturekenya.com